Geen stress meer over wat je moet posten, geen gemiste kansen omdat je te druk was? Ga voor de Social ContentStarter!

Algemene voorwaarden

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Algemene Voorwaarden

Vianne Scharloo

KvK 69957673 – Breda

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Offerte: alle aanbiedingen en prijsopgaven van opdrachtnemer aan natuurlijke- of rechtspersonen waarmee beoogd wordt een overeenkomst aan te gaan.
 2. Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen Vianne Scharloo (hierna: opdrachtnemer) en de natuurlijke- of rechtspersoon of personen waarmee de overeenkomst wordt gesloten (hierna: opdrachtgever).
 3. Opdracht: de dienst of het product dat door opdrachtnemer conform offerte en of overeenkomst geleverd zal worden.
 4. Opdrachtnemer: Vianne Scharloo, tevens gebruiker van deze algemene voorwaarden.
 5. Opdrachtgever: de rechtspersoon of natuurlijke persoon of personen waarmee opdrachtnemer de overeenkomst gesloten heeft, tevens de aanvaarder van deze algemene voorwaarden.
 6. Fixed fee: een vaste prijs, niet zijnde een uurtarief, voor een vooraf overeengekomen dienstenpakket.
 7. Annuleren: beëindiging of ontbinding van de overeenkomst.
 8. Schriftelijk: waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van ‘schriftelijk’, wordt tevens bedoeld elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij opdrachtgever.
 9. Gebruik: verveelvoudigen en/of openbaar maken in de zin van de Auteurswet 1912

Artikel 2. Toepassing

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, alsmede op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten.
 2. Bepalingen of voorwaarden gesteld door opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn voor slechts bindend indien en voor zover deze door opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
 3. Algemene voorwaarden van opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3. Aanbod

 1. Opdrachtnemer doet een aanbod in de vorm van een offerte.
 2. Een door opdrachtnemer bij het aanbod opgenomen prijsopgaaf bevat, afhankelijk van het type opdracht, een uurtarief of fixed fee.
 3. Aanvaarding van het aanbod geschiedt schriftelijk. Opdrachtnemer zal indien gewenst een opdrachtbevestiging verzorgen.
 4. Tenzij anders overeengekomen, verliest het aanbod haar geldigheid 30 dagen na de datum waarop opdrachtnemer het aanbod deed.
 5. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door (onvoorziene) verandering in de werkzaamheden of prijsstijging van de grondstoffen. Opdrachtnemer zal opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

Artikel 4. Aanvaarding van de opdracht

 1. Opdrachtgever dient het aanbod expliciet en schriftelijk te aanvaarden. Indien opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt, of althans de indruk wekt, dat opdrachtnemer werk verricht in het kader van de overeenkomst, dan wordt het aanbod als aanvaard beschouwd en zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.
 2. Tevens wordt het aanbod als aanvaard beschouwd zodra een aanbetaling of de overeengekomen vergoeding volledig is voldaan.
 3. Opdrachtnemer houdt zich het recht voor een opdracht te weigeren indien na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die uitvoering voor opdrachtnemer onaanvaardbaar of ongewenst maken.
 4. Na aanvaarding kan de overeenkomst slechts met wederzijdse instemming worden gewijzigd. Opdrachtnemer is in dat geval gerechtigd het voor de overeenkomst verschuldigde honorarium aan te passen.

Artikel 5. Uitvoering van de opdracht

 1. Opdrachtnemer zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Opdrachtnemer is gerechtigd voor de uitvoering van de overeenkomst derden te betrekken.
 3. Opdrachtgever dient duidelijke en ondubbelzinnige instructies en informatie betreffende de uitvoering van de overeenkomst aan opdrachtnemer te verschaffen. Opdrachtnemer is niet verplicht aangeleverde instructies of informatie op juistheid te controleren.
 4. Opdrachtgever dient opdrachtnemer toegang te verschaffen tot alle systemen en platformen die nodig zijn om de opdracht op de best mogelijke wijze uit te voeren. Indien opdrachtgever deze toegang niet of niet tijdig verschaft, kan opdrachtnemer de opdracht niet of niet optimaal uitvoeren, waardoor tevens de kans verkleint dat bepaalde resultaten bereikt kunnen worden.
 5. Indien gewenst komen partijen gezamenlijk een tijdspad en deadlines overeen. Dit tijdspad is indicatief en tevens afhankelijk van de mate van inspanning van opdrachtgever. Deadlines kunnen wijzigen door een doen of nalaten van opdrachtgever. Opdrachtnemer houdt zich in genoemd geval het recht voor de deadline, in overleg, te verplaatsen.
 6. Opdrachtnemer spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens de uitvoering van de opdracht.
 7. Tenzij anders overeengekomen dient opdrachtgever zorg te dragen voor alle benodigde informatie, toestemming, licenties, vergunningen of geschikte materialen om de opdracht uit te kunnen voeren. Indien hiermee kosten gemoeid zijn, komen deze voor rekening van opdrachtgever.
 8. Indien opdrachtgever niet tijdig, conform per e-mail overeengekomen deadlines, de benodigde informatie, materialen en andere benodigde zaken levert, schort dit de uitvoering van de opdracht op en komen partijen gezamenlijk een nieuwe leverdatum overeen.
 9. Indien en voor zover kosten gemoeid met een opdracht niet tussen partijen zijn overeengekomen, komen deze kosten voor rekening van opdrachtgever.
 10. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht mogelijk te maken.
 11. Opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor alle aangeleverde goederen die worden gebruikt ten behoeve van uitvoering van de opdracht.

Artikel 6. Vergoeding en kosten

 1. Partijen komen in beginsel een fixed fee overeen voor een vast omlijnde opdracht.
 2. Indien door partijen geen vergoeding is overeengekomen, is de door opdrachtnemer gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing.
 3. Indien niet van een gebruikelijke vergoeding gesproken kan worden, rekent opdrachtnemer een redelijke en billijke vergoeding voor het geleverde.
 4. Indien voor de uitvoering van de opdracht kosten gemaakt moeten worden, waaronder maar niet uitsluitend het gebruik van bijzondere software, een vergoeding voor licenties of kosten voor het inschakelen van deren, komen deze kosten voor rekening van opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.
 5. Indien aannemelijk is dat opdrachtnemer hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, zal opdrachtnemer dit doorberekenen aan opdrachtgever.
 6. De overeengekomen vergoeding is berekend op basis van de huidige kennis en huidige markt. Indien de omstandigheden of kosten gewijzigd zijn, waardoor er meerwerk verricht moet worden of extra media ingekocht moet worden, zal dit vooraf overlegd worden met opdrachtgever.
 7. Voorwaarden van media en platformen kunnen wijzigen, waardoor hogere kosten gemaakt moeten worden voor de overeengekomen werkzaamheden. Deze kosten worden doorberekend aan opdrachtgever.
 8. De uiteindelijke vergoeding wordt gebaseerd op basis van verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten op basis van nacalculatie met inachtneming van de gebruikelijk door opdrachtnemer gehanteerde uurtarieven of dagtarieven.
 9. Alle door opdrachtnemer genoemde en geoffreerde bedragen zijn exclusief BTW, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 7. Betalingsvoorwaarden

 1. Opdrachtnemer zal voor het door opdrachtgever verschuldigde bedrag een (elektronische) factuur sturen aan opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.
 2. Voor eenmalige opdrachten en investeringen zal opdrachtnemer vooraf een factuur sturen aan opdrachtgever. Opdrachtgever dient deze factuur voor aanvang van de uitvoering van de opdracht te voldoen. Bij langerlopende opdrachten zal opdrachtnemer maandelijks, vooruit, factureren, waarbij de factuur voor aanvang van de komende maand, voldaan dient te zijn.
 3. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om op elk moment gedurende de looptijd van de opdracht deelfacturen, en bij einde van de opdracht een eindfactuur aan opdrachtgever te versturen.
 4. Tenzij anders overeengekomen, bedraagt de betalingstermijn 14 dagen na factuurdatum.
 5. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, is opdrachtnemer gerechtigd de prijs hierop aan te passen en te verhogen.
 6. Betalingsverplichting geldt tevens indien opdrachtgever geen gebruik wenst te maken van de in het kader van de overeenkomst vervaardigde of te vervaardigen werkzaamheden of zaken. Opdrachtgever heeft in een dergelijk geval geen recht op korting of restitutie.
 7. Opdrachtnemer is gerechtigd de overeengekomen vergoeding jaarlijks met 10% te verhogen. Deze verhoging geeft opdrachtgever geen recht op ontbinding of beeindiging van de overeenkomst, buiten de gebruikelijke opzegmethoden.
 8. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, is over het openstaande factuurbedrag een contractuele rente van 3% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als gehele maand geldt en worden incassokosten ten hoogte van 15% van het factuurbedrag, met een minimum van €150,-, in rekening gebracht.

Artikel 8. Annulering en opschorting

 1. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, kan opdrachtnemer, nadat opdrachtgever hiervan op de hoogte is gesteld, al diens werkzaamheden ten behoeve van de opdracht opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan.
 2. Indien opdrachtgever niet tijdig de benodigde informatie of materialen voor de uitvoering van de opdracht verstrekt of verzuimt (tijdig) aanwezig te zijn, terwijl dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is, is opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst op te schorten of te ontbinden.
 3. Bij opschorting van zijn plichten door opdrachtgever brengt opdrachtnemer een boete ter hoogte van tenminste de aanbetaling, althans 25% van de overeengekomen vergoeding voor de opdracht in rekening.
 4. Bij ontbinding van de overeenkomst door opdrachtgever brengt opdrachtnemer ten minste de aanbetaling, althans 25% van de overeengekomen vergoeding voor de opdracht in rekening. Indien opdrachtnemer ten behoeve van de opdracht reeds kosten heeft gemaakt en/of werkzaamheden heeft verricht, zal opdrachtnemer tevens deze kosten en vergoeding voor de werkzaamheden in rekening brengen.
 5. Bij ontbinding van de overeenkomst zal de aan de opdrachtgever verstrekte licentie, zoals bedoeld in artikel 12 van deze voorwaarden, komen te vervallen.
 6. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om in het geval van annulering of ontbinding door opdrachtgever de vervaardigde werken naar eigen inzicht voor andere projecten in te zetten.

Artikel 9. Einde van de overeenkomst

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode zoals opgenomen in de offerte. Deze overeenkomsten eindigen van rechtswege na volledige uitvoering van de opdracht, althans aan het einde van de overeengekomen looptijd.
 2. Tussentijdse opzeggen van een overeenkomst met een vaste looptijd van minder dan een jaar, is tussentijds niet mogelijk.
 3. Jaarovereenkomsten worden na 12 maanden stilzwijgend verlengd voor de periode van 12 maanden. Opzeggen door opdrachtgever is slechts mogelijk met een opzegtermijn van 3 maanden. Opzegging dient per aangetekende brief te geschieden.
 4. Opdrachtnemer is gerechtigd elke overeenkomst op te zeggen met inachtneming van een termijn van 2 maanden.
 5. Partijen zijn gerechtigd deze overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst en met onmiddellijke ingang te beëindigen indien één der partijen in staat van faillissement verkeerd, surseance van betaling verkrijg of de onderneming van een der partijen wordt opgeheven of ontbonden.

Artikel 10. Klachten

 1. Bezwaren tegen een factuur dienen uiterlijk binnen vijf werkdagen na factuurdatum schriftelijk te worden voorgelegd aan de opdrachtnemer. Klachten over geleverde producten dienen uiterlijk binnen vijf werkdagen na ontvangst van deze producten schriftelijk te worden voorgelegd aan opdrachtnemer.
 2. Klachten met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst, dienen zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 8 dagen schriftelijk, per e-mail, aan opdrachtnemer gemeld te worden.
 3. Klachten na de in leden 1 en 2 genoemde termijnen worden niet meer in behandeling genomen.
 4. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 11. Geheimhouding

 1. Partijen zullen over en weer vertrouwelijke informatie, waaronder maar niet uitsluitend bedrijfsgeheimen en bedrijfsinformatie, niet verder gebruiken dan strikt noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst.
 2. Bij einde van de overeenkomst dienen partijen vertrouwelijke informatie die zij over de andere partij bezitten, te vernietigen en uit hun archieven te verwijderen.
 3. Voor zover opdrachtnemer toegang krijgt tot persoonsgegevens, zal zij deze behandelen zoals voorgeschreven in de Wet bescherming persoonsgegevens. Opdrachtgever dient juiste maatregelen getroffen te hebben om het werken met deze gegevens voor opdrachtnemer zowel praktisch als juridisch mogelijk te maken, waaronder doch niet uitsluitend benodigde toestemming van personen, het verzorgen van een bewerkersovereenkomst en andere nodige maatregelen conform de Wet bescherming persoonsgegevens.

Artikel 12. Auteursrecht

 1. Opdrachtnemer is auteursrechthebbende van alle door haar vervaardigde werken. Voor zover er sprake zou zijn van een opdrachtgeversauteursrecht, komen partijen overeen dat niet opdrachtgever, maar opdrachtnemer auteursrechthebbende wordt, althans dat opdrachtgever alle noodzakelijke maatregelen zal treffen en mee zal werken aan de overdracht van auteursrecht aan opdrachtnemer.
 2. Elke overeenkomst houdt mede de in dit artikel omschreven licentie in met betrekking tot de vervaardigde werken van opdrachtnemer of door haar ingeschakelde derden, tenzij anders overeengekomen.
 3. Het auteursrecht alsmede andere rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de opdracht ontwikkelde of ter beschikking gestelde werken berust bij opdrachtnemer.
 4. Indien de opdracht betrekking heeft op het verveelvoudigen van ander werk van intellectuele eigendom, waaronder maar niet uitsluitend gebruik van afbeeldingen, dient opdrachtgever zorg te dragen voor een geschikte licentie en vrijwaart opdrachtgever opdrachtnemer voor enige aanspraak van derden met betrekking tot dat intellectuele eigendomsrecht.
 5. Opdrachtnemer houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, presentaties, social media, in drukwerk en beursmateriaal. Indien opdrachtgever hier bezwaar tegen heeft, dient opdrachtgever dit voorafgaand aan de uitvoering van de opdracht schriftelijk aan opdrachtnemer te melden.
 6. Opdrachtgever verkrijgt van opdrachtnemer een niet-exclusieve licentie voor Nederland voor onbepaalde tijd, om de werken te verveelvoudigen en openbaar te maken voor het doel waarvoor de werken zijn vervaardigd, zoals omschreven in de offerte.
 7. Deze licentie is alleen van toepassing op verveelvoudigingen en openbaarmakingen door of vanwege opdrachtgever voor het doel waarvoor het concept is vervaardigd.
 8. Afwijkende licenties en afwijkende gebruiksrechten worden door partijen schriftelijk overeengekomen.
 9. Opdrachtgever is, tenzij anders overeengekomen, niet bevoegd sublicenties te verlenen aan derden, noch zijn eigen licentie over te dragen.
 10. Opdrachtgever is bevoegd om werken voor commerciële doeleinden te verveelvoudigen of te gebruiken zoals omschreven in de offerte.
 11. Indien opdrachtgever werken of ander materiaal aan derden levert, waarvan opdrachtnemer rechthebbende is, zonder toestemming van opdrachtnemer, zal opdrachtnemer haar schade, waaronder de kosten met betrekking tot de opsporing en handhaving, bij opdrachtgever in rekening brengen.
 12. Opdrachtgever dient de persoonlijkheidsrechten van opdrachtnemer, zoals vermeld in artikel 25 Aw in acht te nemen.

Artikel 13. Portretrecht

 1. Voor zover in een werk sprake is van portretten of van personen die in werken worden afgebeeld, dient opdrachtgever zorg te dragen voor correcte en voldoende omvattende modelvrijwaringsverklaringen, getekend door deze personen. Genoemde verklaringen dienen tevens gebruik van de beelden door opdrachtnemer, zoals omschreven in artikel 12 lid 5, mogelijk te maken.
 2. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer van alle aanspraken met betrekking tot het gebruik van portretten ten behoeve van de opdracht die opdrachtgever aan opdrachtnemer verleende.
 3. Opdrachtgever is ten alle tijden aansprakelijk voor portretten die door of namens opdrachtgever worden openbaar gemaakt.

Artikel 14. Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de opdrachtnemer of diens vertegenwoordigers.
 2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor fouten in de content of werken. Opdrachtnemer biedt aan opdrachtgever aan alle vervaardigde content en werken voor openbaarmaking daarvan op juistheid te controleren.
 3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen, noch is opdrachtnemer aansprakelijk voor het ontbreken van concepten, werken en/of beeldmateriaal.
 4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de beschadiging of het verloren gaan van bestanden die opdrachtnemer aan opdrachtgever geleverd heeft.
 5. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige inbreuk op een recht van een derde door uitvoering van de opdracht. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer van dergelijke aanspraken.
 6. Opdrachtnemer dient in het geval van een toerekenbare tekortkoming schriftelijk in gebreke te worden gesteld waarbij een redelijke termijn wordt gegeven om alsnog haar verplichtingen na te komen, eventuele fouten te herstellen en schade te beperken of op te heffen.
 7. De aansprakelijkheid overstijgt nimmer de hoogte van het factuurbedrag.
 8. Iedere aansprakelijkheid vervalt door het verloop van twee jaren vanaf het moment dat de opdracht door voltooiing, opzegging of ontbinding is geëindigd.

Artikel 15. Garanties en Resultaat

 1. Door het aangaan van de overeenkomst, zal op opdrachtnemer een inspanningsverplichting komen te rusten. Partijen komen nadrukkelijk geen resultaat overeen.
 2. Berekeningen van ROI en haalbaarheidsverwachtingen, geven geen garantie op het behalen daarvan.
 3. Berekeningen en verwachtingen worden gemaakt op basis van huidige kennis en de omstandigheden in de markt van dat moment. Door wijzigingen in de markt kunnen ook deze verwachtingen en zullen berekeningen niet meer overeenkomen met de markt.
 4. Opdrachtnemer zal naar beste kunnen en volgens de vereisten van goed vakmanschap de opdracht uitvoeren, maar kan daarbij geen garanties geven over het te behalen resultaat of het beperken van schade bij de uitvoering van webcare.
 5. Adviezen door opdrachtnemer gegeven of strategieën door opdrachtgever geschreven, geven geen garantie op het behalen van enig resultaat. Resultaat is afhankelijk van de uitvoering en bewegingen in de markt.

Artikel 16. Wijzigingen van deze algemene voorwaarden

 1. Opdrachtnemer houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door opdrachtnemer aan opdrachtgever medegedeeld.

Artikel 17. Rechts- en forumkeuze

 1. Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen en de overeenkomst in stand.
 2. Deze algemene voorwaarden en rechtsbetrekkingen tussen partijen blijven van kracht wanneer een der partijen van naam en/of rechtsvorm verandert.
 3. Indien er sprake is van een internationale overeenkomst, wordt het Weens Koopverdrag uitdrukkelijk uitgesloten.
 4. Op alle rechtsverhoudingen tussen conceptdesigner en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 5. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]